เคอร์ฟิวมาแล้ว พระราชกิจจาฯออกประกาศแล้ว “เคอร์ฟิว” ทั่วประเทศ มีผล 3 เม.ย. เป็นต้นไป

เคอร์ฟิวมาแล้ว พระราชกิจจาฯออกประกาศแล้ว “เคอร์ฟิว” ทั่วประเทศ มีผล 3 เม.ย. เป็นต้นไป

เคอร์ฟิวมาแล้ว พระราชกิจจาฯออกประกาศแล้ว “เคอร์ฟิว” ทั่วประเทศ มีผล 3 เม.ย. เป็นต้นไป


เคอร์ฟิวมาแล้ว  ตามคสดหมายของผูสื่อข่าว ในที่สุดวันที่ 2 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) หรือประกาสเคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน

ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ซึ่งได้มีการออกประกาศผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจไปแล้ว มีสาระสำคัญคือ ห้ามบุคคลใดทั่วราขอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกาถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น  ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป